ناباروری در مردان

ناباروری در مردان (واریکوسل) نابارور زمانی بیان می شود که زوجین با نزدیکی تصمیم به باروری می کنند ، ولی با اینکه پیشگیری نمی کنند باروری رخ نمی دهد ، […]