پیچ خوردگی بیضه

تورشن بیضه یا پیچ خوردگی بیضه تورشن بیضه یا پیچ خوردگی بیضه حالتی است که طنابی که بیضه به ان متصل می باشد دچار پیچ خوردگی می باشد. در این حالت […]