وازووازوستومی

وازووازوستومی ( بازگرداندن وازکتومی): در مسیر لوله های منی زمانی که انسداد رخ می دهد با وازووازوستومی به رفع آن می گرددند تا بتوان باروری را برگرداند ، جلوگیری از […]