انواع واریکوسل

انواع واریکوسل از نظر شدت واریکوسل به 3 نوع تقسیم می شود واریکوسل گرید 1 وریدها هنگام زور زدن قابل لمس می باشند.( حین فشار شکمی در لمس توسط پزشک […]